Przykładowe dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy

 

 

lupa nad dokumentami

 1. W sprawie o zapłatę – faktury, potwierdzenia zapłaty, korespondencja z kontrahentem (nawet mailowa), potwierdzenie odbioru prac, towaru, dostawy, listy, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu. Dokumenty te pozwolą ustalić wysokość należności, jej wymagalność, wysokość zaległości, odsetek, terminy przedawnienia;

   

 2. W sprawie karnej – w zależności od etapu postępowania: akt oskarżenia, protokoły przesłuchań, kopia opinii biegłych, postanowienia o przedstawieniu zarzutów, informację o świadkach zdarzenia, ich dane adresowe;

   

 3. W sprawie o alimenty - akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa oraz wszelkie dokumenty dotyczące wysokości kosztów utrzymania dziecka i domu (w ramach kosztów utrzymania dziecka trzeba również pamiętać, że liczy się odpowiednia część kosztów utrzymania mieszkania, w którym dziecko zamieszkuje z ojcem lub matką), zaświadczenie o dochodach, informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków, a także informacje o ewentualnych innych osobach pozostających na utrzymaniu;

   

 4. W sprawie spadkowej – informacje niezbędne do ustalenia kręgu spadkobierców, testament, oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, akty stanu cywilnego (niezbędne na etapie postępowania sądowego);

   

 5. W sprawie o odpowiedzialność za długi małżonka – umowy małżeńskie majątkowe, dokumenty potwierdzające należność: umowy, wyroki, informacje, co do daty zawarcia związku małżeńskiego, ewentualnego wyłączenia wspólności majątkowej, daty powstania zobowiązania;

   

 6. W sprawach spółek prawa handlowego - wydruk z KRS lub chociaż ustalenie jego numeru, umowa spółki, czy jej statut. Jeśli pomoc prawa dotyczyć ma wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, czy uchylenia uchwały wspólników, albo walnego zgromadzenia spółki, należy obok odpisu KRS przynieść uchwałę, którą chcemy zaskarżyć, czy zgromadzić dowody na potwierdzenie tez, które mają być podstawą do rozwiązania spółki, bądź wyłączenia z niej wspólnika. W przypadku kwestionowania prawidłowości podjęcia uchwały dobrze jest również odszukać zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z załącznikami.

   

 7. W sprawach o odszkodowanie komunikacyjne – akta likwidacyjne szkody od ubezpieczyciela, (o ile jesteśmy w ich posiadaniu), zdjęcia, protokoły Policji, oświadczenia sprawcy, kopie dowodów ubezpieczenia OC, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, o ile była wykonywana.

   

 8. W sprawach o rozwód – skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli są), ewentualne dodatkowe dowody mające na celu ustalenie ewentualnej winy rozkładu pożycia, np.: korespondencję, zdjęcia etc…

   

 9. Porada prawna - w przypadku, gdy chcemy uzyskać wyłącznie poradę prawną często wystarczające będą informacje przekazane ustnie.

 


Skuteczne strategie prawne

Czytaj więcej